KIZUNA Projectー特定技能の介護研修を開始!

KIZUNA Projectを利用してベトナム人留学生が特定技能介護を目指して介護研修を開始しました!(9月13日、2020年)

【英語訳】
A Vietnamese foreign student residing in Japan started the care training to aim at the specific skill in KIZUNA Project (September 13, 2020)
【ベトナム語訳】
dụng Dự án KIZUNA, sinh viên Việt Nam đã bắt đầu đào tạo điều dưỡng với mục đích cung cấp kỹ năng điều dưỡng cụ thể! (Ngày 13 tháng 9 năm 2020)